EVE

Homologacja układu wyrównania stopnia naładowania

Każde urządzenie elektryczne dostarczane na rynek musi spełniać wymagania odpowiednich przepisów prawa i norm. Dla zastosowania układu w dziedzinie pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz wózków jezdniowych, konieczne jest uzyskanie homologacji motoryzacyjnej. Obowiązek uzyskania homologacji motoryzacyjnej dla każdego nowego typu wyposażenia lub części motoryzacyjnej nałożony jest na producenta poprzez ustawę „Prawo o ruchu drogowym”.

We współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, jednostką upoważnioną do przeprowadzania badań homologacyjnych, wytypowano zakres niezbędnych badań homologacyjnych dla układu wyrównywania. Jako adekwatny dla homologacji układu wyrównywania dokument wskazano Regulamin EKG ONZ nr 10.04 dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej.

Dla wersji wdrożeniowej przeznaczonej do współpracy z przemysłową baterią Litowo-Polimerową wykonano szereg badań homologacyjnych obejmujący:

  • badanie poziomu szerokopasmowych zakłóceń elektromagnetycznych;
  • badanie poziomu wąskopasmowych zakłóceń elektromagnetycznych;
  • badanie odporności na promieniowanie elektromagnetyczne;
  • badanie odporności na zaburzenia przejściowe przewodzone wzdłuż przewodów zasilających;
  • emisji zaburzeń przewodzonych wzdłuż przewodów zasilających.

Pełne sprawozdanie z badań homologacyjnych układu

W wyniku pozytywnie zakończonych badań homologacyjnych sporządzony został wniosek o nadanie homologacji do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Postępowanie homologacyjne prowadzone przez TDT zakończyło się przyznaniem homologacji o numerze E20 10R-04 3871.

Decyzja o przyznaniu homologacji